هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20230926

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
4-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
5-طلایی - 1:golden /انگلیسی
6-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
7-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
8-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
9-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
10-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
11-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
12-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
13-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
14-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
15-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
16-استیل - 1:steel /انگلیسی
17-سامی - 1:sami /انگلیسی
18-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
19-طلا - 1:gold /انگلیسی
20-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
21-ایران - 1:iran /انگلیسی
22-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
23-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
24-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
25-دی - 1:day /انگلیسی
26-نگین - 1:negin /انگلیسی
27-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
28-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
29-ندا - 1:neda /انگلیسی
30-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
31-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
32-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
33-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
34-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
35-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
36-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
37-دست - 1:hand /انگلیسی
38-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
39-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
40-گل - 1:flower /انگلیسی
41-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
42-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
43-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
44-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
45-کوچک - 1:small /انگلیسی
46-گرد - 1:round /انگلیسی
47-بزرگ - 1:big /انگلیسی
48-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
49-کیف - 1:bag /انگلیسی
50-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
51-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
52-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
53-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
54-پر - 1:feather /انگلیسی
55-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
56-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
57-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
58-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
59-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
60-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
61-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
62-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
63-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
64-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
65-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
66-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
67-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
68-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
69-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
70-اسی - 1:esi /انگلیسی
71-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
72-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
73-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
74-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
75-معمولی - 1:normal /انگلیسی
76-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
77-اصیلتریناسامی - 1:اصیل ترین اسامی /farsi,2:اصیلترین اسامی /farsi, 3:originalnames /انگلیسی
78-گوش - 1:ear /انگلیسی
79-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
80-متوسط - 1:medium /انگلیسی
81-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
82-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
83-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
84-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
85-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
86-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
87-تاج - 1:crown /انگلیسی
88-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
89-فلزی - 1:metal /انگلیسی
90-موسپد - 1:موس پد /pashto, 2:mousepad /انگلیسی
91-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
92-گیره - 1:clamp /انگلیسی
93-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
94-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
95-اعلا - 1:supreme /انگلیسی
96-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
97-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
98-آویز - 1:medallion /انگلیسی
99-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
100-ساده - 1:simple /انگلیسی
101-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره