هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20240527

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
4-طلایی - 1:golden /انگلیسی
5-دی - 1:day /انگلیسی
6-طلا - 1:gold /انگلیسی
7-استیل - 1:steel /انگلیسی
8-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
9-سامی - 1:sami /انگلیسی
10-ایران - 1:iran /انگلیسی 2:persia /انگلیسی
11-نگین - 1:negin /انگلیسی
12-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
13-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
14-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
15-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
16-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
17-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
18-گرد - 1:round /انگلیسی
19-ندا - 1:neda /انگلیسی
20-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
21-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
22-گل - 1:flower /انگلیسی
23-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
24-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
25-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
26-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
27-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
28-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
29-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
30-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
31-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
32-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
33-کیف - 1:bag /انگلیسی
34-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
35-دست - 1:hand /انگلیسی
36-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
37-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
38-کوچک - 1:small /انگلیسی
39-بزرگ - 1:big /انگلیسی
40-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
41-پر - 1:feather /انگلیسی
42-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
43-معمولی - 1:normal /انگلیسی
44-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
45-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
46-فلزی - 1:metal /انگلیسی
47-اسی - 1:esi /انگلیسی
48-تاج - 1:crown /انگلیسی
49-هدیه - 1:gift /انگلیسی 2:hediyeh /انگلیسی
50-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
51-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
52-آویز - 1:medallion /انگلیسی
53-مشکی - 1:black /انگلیسی
54-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
55-متوسط - 1:medium /انگلیسی
56-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
57-مینی - 1:mini /انگلیسی
58-گوش - 1:ear /انگلیسی
59-ساده - 1:simple /انگلیسی
60-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
61-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
62-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
63-پا - 1:foot /انگلیسی
64-گردن - 1:neck /انگلیسی
65-نه - 1:no /انگلیسی
66-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
67-اعلا - 1:supreme /انگلیسی
68-سفید - 1:white /انگلیسی
69-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
70-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
71-نخ - 1:thread /انگلیسی
72-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
73-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
74-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
75-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
76-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
77-لاتین - 1:latin /انگلیسی
78-برنزی - 1:bronze /انگلیسی
79-بندی - 1:lacey /انگلیسی
80-بسته - 1:pack /انگلیسی
81-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
82-شانه - 1:comb /انگلیسی
83-گیره - 1:clamp /انگلیسی
84-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
85-متری - 1:metric /انگلیسی
86-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
87-قو - 1:swan /انگلیسی
88-سایز - 1:size /انگلیسی
89-خرجکار - 1:material /انگلیسی
90-بینهایت - 1:بی نهایت /farsi, 2:forever /انگلیسی
91-سما - 1:sama /انگلیسی
92-جعبه - 1:box /انگلیسی
93-ماه - 1:moon /انگلیسی 2:month /انگلیسی
94-پابند - 1:anklet /انگلیسی
95-نامها - 1:names /انگلیسی 2:name /انگلیسی
96-خدا - 1:god /انگلیسی
97-سنگ - 1:stone /انگلیسی
98-مردانه - 1:mens /انگلیسی
99-علی - 1:ali /انگلیسی
100-عشق - 1:love /انگلیسی
101-چشم - 1:eye /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره