هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20240718

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-دی - 1:day /انگلیسی
4-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
5-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
6-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
7-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
8-طلا - 1:gold /انگلیسی
9-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
10-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
11-طلایی - 1:golden /انگلیسی
12-سامی - 1:sami /انگلیسی
13-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
14-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
15-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
16-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
17-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
18-استیل - 1:steel /انگلیسی
19-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
20-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
21-ایران - 1:iran /انگلیسی 2:persia /انگلیسی
22-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
23-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
24-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
25-ندا - 1:neda /انگلیسی
26-نگین - 1:negin /انگلیسی
27-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
28-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
29-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
30-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
31-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
32-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
33-گرد - 1:round /انگلیسی
34-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
35-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
36-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
37-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
38-دست - 1:hand /انگلیسی
39-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
40-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
41-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
42-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
43-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
44-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
45-گل - 1:flower /انگلیسی
46-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
47-کیف - 1:bag /انگلیسی
48-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
49-کوچک - 1:small /انگلیسی
50-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
51-پر - 1:feather /انگلیسی
52-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
53-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
54-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
55-بزرگ - 1:big /انگلیسی
56-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
57-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
58-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
59-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
60-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
61-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
62-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
63-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
64-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
65-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
66-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
67-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
68-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
69-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
70-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
71-انگشترست - 1:pairring /انگلیسی
72-گردنبندنقرهای - 1:silvernecklace /انگلیسی
73-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
74-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
75-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
76-دستبندست - 1:pairedbracelet /انگلیسی
77-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
78-معمولی - 1:normal /انگلیسی
79-گیره - 1:clamp /انگلیسی
80-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
81-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
82-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
83-تاج - 1:crown /انگلیسی
84-گردنبندست - 1:pairednecklace /انگلیسی
85-موسپد - 1:موس پد /pashto, 2:mousepad /انگلیسی
86-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
87-اسی - 1:esi /انگلیسی
88-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
89-هدیه - 1:gift /انگلیسی 2:hediyeh /انگلیسی
90-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
91-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
92-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
93-کشمو - 1:کش مو /pashto, 2:hairband /انگلیسی
94-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
95-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
96-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:magiccarpetmousepads /انگلیسی, 6:minirugmousepad /انگلیسی, 7:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 8:mousecarpetrug /انگلیسی, 9:mousepadcarpet /انگلیسی, 10:wholesalecarpetmousepad /انگلیسی
97-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
98-گردنبندطلایی - 1:goldennecklace /انگلیسی
99-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
100-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:traditionalstylemousepads /انگلیسی, 4:orientalcarpetmousepad /انگلیسی, 5:orientalmousepads /انگلیسی, 6:orientalcarpetmousepads /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره