هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20240416

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-دی - 1:day /انگلیسی
3-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
4-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
5-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
6-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
7-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
8-سامی - 1:sami /انگلیسی
9-طلایی - 1:golden /انگلیسی
10-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
11-طلا - 1:gold /انگلیسی
12-استیل - 1:steel /انگلیسی
13-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
14-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
15-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
16-ایران - 1:iran /انگلیسی 2:persia /انگلیسی
17-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
18-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
19-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
20-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
21-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
22-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
23-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
24-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
25-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
26-نگین - 1:negin /انگلیسی
27-گرد - 1:round /انگلیسی
28-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
29-ندا - 1:neda /انگلیسی
30-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
31-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
32-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
33-نه - 1:no /انگلیسی
34-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
35-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
36-گردنبندنقرهای - 1:silvernecklace /انگلیسی
37-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
38-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
39-گردنبندطلایی - 1:goldennecklace /انگلیسی
40-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
41-گل - 1:flower /انگلیسی
42-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
43-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
44-دست - 1:hand /انگلیسی
45-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
46-لاتین - 1:latin /انگلیسی
47-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
48-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
49-پر - 1:feather /انگلیسی
50-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
51-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
52-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
53-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
54-کیف - 1:bag /انگلیسی
55-بزرگ - 1:big /انگلیسی
56-کوچک - 1:small /انگلیسی
57-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
58-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
59-گردن - 1:neck /انگلیسی
60-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
61-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
62-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
63-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
64-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
65-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
66-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
67-اسی - 1:esi /انگلیسی
68-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
69-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
70-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
71-تاج - 1:crown /انگلیسی
72-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
73-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
74-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
75-هدیه - 1:gift /انگلیسی 2:hediyeh /انگلیسی
76-اصیلتریناسامی - 1:اصیل ترین اسامی /farsi,2:اصیلترین اسامی /farsi, 3:originalnames /انگلیسی
77-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
78-موسپد - 1:موس پد /pashto, 2:mousepad /انگلیسی
79-ساده - 1:simple /انگلیسی
80-رها - 1:raha /انگلیسی
81-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
82-گیره - 1:clamp /انگلیسی
83-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
84-متوسط - 1:medium /انگلیسی
85-فلزی - 1:metal /انگلیسی
86-گوش - 1:ear /انگلیسی
87-معمولی - 1:normal /انگلیسی
88-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
89-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
90-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
91-مشکی - 1:black /انگلیسی
92-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
93-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
94-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
95-دیگر - 1:other /انگلیسی
96-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
97-مینی - 1:mini /انگلیسی
98-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
99-تلنگیندار - 1:تل نگیندار /farsi, 2:jeweledhairband /انگلیسی
100-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
101-اعلا - 1:supreme /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره